Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.  Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in Wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille’a.  Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN

 


 

 

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 

 

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

 

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.                       Informacje z realizacji projektu na stronie    www.DREWNIANEZABYTKI.PL     Zapraszam.
Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

Sonda